korejsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Estimata Sinjoro Prezidanto,
친애하는 사장님께,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Estimata sinjoro,
관계자님께 드립니다.
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Estimata sinjorino,
사모님께 드립니다.
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Estimata sinjoro/sinjorino,
친애하는 관계자님께 드립니다.
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Estimataj sinjoroj,
친애하는 여러분께 드립니다.
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Al kiu ĝi povas koncerni,
관계자분(들)께 드립니다.
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Estimata sinjoro Smith,
친애하는 최철수님,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
친애하는 김민정님,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
친애하는 김선영님,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
친애하는 최유라님,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Estimata John Smith,
친애하는 홍두깨씨,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Estimata John
친애하는 미영씨,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Ni skribas al vi pri...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Formální, jménem celé společnosti
Ni skribas en rilato kun...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Formální, jménem celé společnosti
Plu al...
...에 관하여 말씀드리자면,
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Kun referenco al...
...에 대해서 언급하자면,
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Mi skribas por demandi pri...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Mi skribas al vi nome de...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Formální při psaní pro někoho jiného
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Ĉu vi kontraŭus, se...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Formální žádost, předběžná
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Formální žádost, předběžná
Mi estus plej dankema, se...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Formální žádost, předběžná
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formální žádost, velmi zdvořilá
Mi estus dankema, se vi povus...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Formální žádost, velmi zdvořilá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
...를 보내주시겠습니까?
Formální žádost, zdvořilá
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Formální žádost, zdvořilá
Mi devas peti vin, ĉu...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formální žádost, zdvořilá
Ĉu vi rekomendas...
...를 추천해 주시겠습니까?
Formální žádost, přímá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Formální žádost, přímá
Vi urĝe petis al...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Formální žádost, velice přímá
Ni estus dankemaj, se...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Kio estas via nuna prezolisto por...
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Formální konkrétní žádost, přímá
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Formální dotaz, přímý
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Formální dotaz, přímý
Ĝi estas nia intenco de...
저희의 목적은 ... 입니다.
Formální prohlášení o záměru, přímé
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Ni bedaŭras informi vin, ke...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
La alligiteco estas en...
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Formální, zdvořilé
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Formální, velmi zdvořilý
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Formální, velmi zdvořilý
Antaŭdankon…
미리 감사의 말씀 드리며...
Formální, velmi zdvořilý
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Formální, velmi zdvořilý
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Formální, velmi zdvořilý
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Formální, zdvořilý
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Formální, zdvořilý
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Formální, zdvořilý
Dankon pro via helpo en tiu afero.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Formální, zdvořilý
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Formální, přímý
Se vi bezonas plian informon...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Formální, přímý
Ni dankas pri via negoco.
당신의 수고에 감사드립니다.
Formální, přímý
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Formální, velmi přímý
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Méně formální, zdvořilý
Altestime,
... (자신의 이름) 드림,
Formální, jméno příjemce neznámé
Altestime,
... (자신의 이름) 드림,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Altestime,
... (자신의 이름) 드림,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Ĉion bonan,
.... 보냄,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Ĉion bonan,
.... 보냄,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují