dánsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Kære Hr. Direktør,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Estimata sinjoro,
Kære Hr.,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Estimata sinjorino,
Kære Fru.,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Estimata sinjoro/sinjorino,
Kære Hr./Fru.,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Estimataj sinjoroj,
Kære Hr./Fru.,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Al kiu ĝi povas koncerni,
Til hvem det måtte vedkomme,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Estimata sinjoro Smith,
Kære Hr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Kære Fru. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Kære Frk. Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Kære Fr. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Estimata John Smith,
Kære John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Estimata John
Kære John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Ni skribas al vi pri...
Vi skriver til dig angående...
Formální, jménem celé společnosti
Ni skribas en rilato kun...
Vi skriver i anledning af...
Formální, jménem celé společnosti
Plu al...
I fortsættelse af...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Kun referenco al...
I henhold til...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Mi skribas por demandi pri...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Mi skribas al vi nome de...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formální při psaní pro někoho jiného
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Ĉu vi kontraŭus, se...
Ville du have noget imod hvis...
Formální žádost, předběžná
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Vil du være så venlig at...
Formální žádost, předběžná
Mi estus plej dankema, se...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Formální žádost, předběžná
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Mi estus dankema, se vi povus...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formální žádost, zdvořilá
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Formální žádost, zdvořilá
Mi devas peti vin, ĉu...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formální žádost, zdvořilá
Ĉu vi rekomendas...
Kan du anbefale...
Formální žádost, přímá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formální žádost, přímá
Vi urĝe petis al...
Du anmodes til snarest at...
Formální žádost, velice přímá
Ni estus dankemaj, se...
Vi ville sætte pris på hvis...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Kio estas via nuna prezolisto por...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Formální konkrétní žádost, přímá
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formální dotaz, přímý
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Formální dotaz, přímý
Ĝi estas nia intenco de...
Det er vores intention at...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vi må desværre meddele dig at...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
La alligiteco estas en...
Bilaget er i...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formální, zdvořilé
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formální, velmi zdvořilý
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formální, velmi zdvořilý
Antaŭdankon…
Tak på forhånd...
Formální, velmi zdvořilý
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formální, velmi zdvořilý
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formální, velmi zdvořilý
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formální, zdvořilý
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formální, zdvořilý
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formální, zdvořilý
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Tak for din hjælp i denne sag.
Formální, zdvořilý
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formální, přímý
Se vi bezonas plian informon...
Hvis du behøver mere information...
Formální, přímý
Ni dankas pri via negoco.
Vi sætter pris på din forretning.
Formální, přímý
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formální, velmi přímý
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Méně formální, zdvořilý
Altestime,
Med venlig hilsen
Formální, jméno příjemce neznámé
Altestime,
Med venlig hilsen
Formální, velmi používané, příjemce známý
Altestime,
Med respekt,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Ĉion bonan,
Med venlig hilsen
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Ĉion bonan,
Med venlig hilsen
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují