čínsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Estimata Sinjoro Prezidanto,
尊敬的主席先生,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Estimata sinjoro,
尊敬的先生,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Estimata sinjorino,
尊敬的女士,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Estimata sinjoro/sinjorino,
尊敬的先生/女士,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Estimataj sinjoroj,
尊敬的先生们,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Al kiu ĝi povas koncerni,
尊敬的收信人,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Estimata sinjoro Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Estimata John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Estimata John
亲爱的约翰,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Ni skribas al vi pri...
我们就...一事给您写信
Formální, jménem celé společnosti
Ni skribas en rilato kun...
我们因...写这封信
Formální, jménem celé společnosti
Plu al...
因贵公司...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Kun referenco al...
鉴于贵公司...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Mi skribas por demandi pri...
我写信想询问关于...的信息
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Mi skribas al vi nome de...
我代表...给您写信
Formální při psaní pro někoho jiného
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
...诚挚推荐贵公司
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Ĉu vi kontraŭus, se...
请问您是否介意...
Formální žádost, předběžná
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
您是否能够...
Formální žádost, předběžná
Mi estus plej dankema, se...
如果您能...,我将不胜感激
Formální žádost, předběžná
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formální žádost, velmi zdvořilá
Mi estus dankema, se vi povus...
如果您能… ,我将非常感激
Formální žádost, velmi zdvořilá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
您能将…发送给我吗?
Formální žádost, zdvořilá
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
我们对获得/接受...很有兴趣
Formální žádost, zdvořilá
Mi devas peti vin, ĉu...
我必须问您是否...
Formální žádost, zdvořilá
Ĉu vi rekomendas...
您能推荐...吗?
Formální žádost, přímá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
您能将...发送给我吗?
Formální žádost, přímá
Vi urĝe petis al...
请您尽快按要求将...
Formální žádost, velice přímá
Ni estus dankemaj, se...
如果您能...,我们将不胜感激
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Kio estas via nuna prezolisto por...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formální konkrétní žádost, přímá
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formální dotaz, přímý
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formální dotaz, přímý
Ĝi estas nia intenco de...
我们的意向是...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Ni bedaŭras informi vin, ke...
很抱歉地通知您...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
La alligiteco estas en...
附件是...格式的
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formální, zdvořilé
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formální, velmi zdvořilý
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formální, velmi zdvořilý
Antaŭdankon…
提前谢谢您...
Formální, velmi zdvořilý
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formální, velmi zdvořilý
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formální, velmi zdvořilý
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formální, zdvořilý
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formální, zdvořilý
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
我很期待将来有合作的可能性。
Formální, zdvořilý
Dankon pro via helpo en tiu afero.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formální, zdvořilý
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formální, přímý
Se vi bezonas plian informon...
如果您需要更多信息...
Formální, přímý
Ni dankas pri via negoco.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formální, přímý
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
请联系我,我的电话号码是...
Formální, velmi přímý
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
期待着尽快得到您的回复。
Méně formální, zdvořilý
Altestime,
此致
Formální, jméno příjemce neznámé
Altestime,
此致
敬礼
Formální, velmi používané, příjemce známý
Altestime,
肃然至上
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Ĉion bonan,
祝好
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Ĉion bonan,
祝好
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují