česky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Vážený pane prezidente,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Estimata sinjoro,
Vážený pane,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Estimata sinjorino,
Vážená paní,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Estimata sinjoro/sinjorino,
Vážený pane / Vážená paní,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Estimataj sinjoroj,
Dobrý den,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Al kiu ĝi povas koncerni,
Všem zainteresovaným stranám,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Estimata sinjoro Smith,
Vážený pane Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Estimata John Smith,
Milý Johne Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Estimata John
Milý Johne,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Ni skribas al vi pri...
Obracíme se na vás ohledně...
Formální, jménem celé společnosti
Ni skribas en rilato kun...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formální, jménem celé společnosti
Plu al...
V návaznosti na...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Kun referenco al...
V návaznosti na...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Mi skribas por demandi pri...
Píši vám, abych vás informoval o...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Mi skribas al vi nome de...
Píši Vám jménem...
Formální při psaní pro někoho jiného
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vadilo by Vám, kdyby...
Formální žádost, předběžná
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formální žádost, předběžná
Mi estus plej dankema, se...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formální žádost, předběžná
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Mi estus dankema, se vi povus...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formální žádost, zdvořilá
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Máme zájem o získání/obdržení...
Formální žádost, zdvořilá
Mi devas peti vin, ĉu...
Musím vás požádat, zda...
Formální žádost, zdvořilá
Ĉu vi rekomendas...
Mohl(a) byste doporučit...
Formální žádost, přímá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formální žádost, přímá
Vi urĝe petis al...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formální žádost, velice přímá
Ni estus dankemaj, se...
Byli bychom vděční, kdyby...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Kio estas via nuna prezolisto por...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Formální konkrétní žádost, přímá
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formální dotaz, přímý
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formální dotaz, přímý
Ĝi estas nia intenco de...
Naším záměrem je, aby ...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Je nám líto vás informovat, že...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
La alligiteco estas en...
Příloha je ve formátu...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formální, zdvořilé
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formální, velmi zdvořilý
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formální, velmi zdvořilý
Antaŭdankon…
Děkuji Vám předem...
Formální, velmi zdvořilý
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formální, velmi zdvořilý
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formální, velmi zdvořilý
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formální, zdvořilý
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formální, zdvořilý
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Těším se na možnou spolupráci.
Formální, zdvořilý
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formální, zdvořilý
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formální, přímý
Se vi bezonas plian informon...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formální, přímý
Ni dankas pri via negoco.
Vážíme si vaší práce.
Formální, přímý
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formální, velmi přímý
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Těším se na Vaší odpověď.
Méně formální, zdvořilý
Altestime,
S pozdravem,
Formální, jméno příjemce neznámé
Altestime,
Se srdečným pozdravem,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Altestime,
S úctou,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Ĉion bonan,
Se srdečným pozdravem,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Ĉion bonan,
S pozdravem, / Zdravím,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují