anglicky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Dear Mr. President,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Estimata sinjoro,
Dear Sir,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Estimata sinjorino,
Dear Madam,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Estimata sinjoro/sinjorino,
Dear Sir / Madam,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Estimataj sinjoroj,
Dear Sirs,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Al kiu ĝi povas koncerni,
To whom it may concern,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Estimata sinjoro Smith,
Dear Mr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Dear Miss Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Dear Ms. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Estimata John Smith,
Dear John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Estimata John
Dear John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Ni skribas al vi pri...
We are writing to you regarding…
Formální, jménem celé společnosti
Ni skribas en rilato kun...
We are writing in connection with ...
Formální, jménem celé společnosti
Plu al...
Further to…
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Kun referenco al...
With reference to…
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Mi skribas por demandi pri...
I am writing to enquire about…
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Mi skribas al vi nome de...
I am writing to you on behalf of...
Formální při psaní pro někoho jiného
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Your company was highly recommended by…
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Ĉu vi kontraŭus, se...
Would you mind if…
Formální žádost, předběžná
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Would you be so kind as to…
Formální žádost, předběžná
Mi estus plej dankema, se...
I would be most obliged if…
Formální žádost, předběžná
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formální žádost, velmi zdvořilá
Mi estus dankema, se vi povus...
I would be grateful if you could...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Would you please send me…
Formální žádost, zdvořilá
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
We are interested in obtaining/receiving…
Formální žádost, zdvořilá
Mi devas peti vin, ĉu...
I must ask you whether...
Formální žádost, zdvořilá
Ĉu vi rekomendas...
Could you recommend…
Formální žádost, přímá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Would you please send me…
Formální žádost, přímá
Vi urĝe petis al...
You are urgently requested to…
Formální žádost, velice přímá
Ni estus dankemaj, se...
We would be grateful if…
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Kio estas via nuna prezolisto por...
What is your current list price for…
Formální konkrétní žádost, přímá
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formální dotaz, přímý
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
We understand from your advertisment that you produce…
Formální dotaz, přímý
Ĝi estas nia intenco de...
It is our intention to…
Formální prohlášení o záměru, přímé
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
We carefully considered your proposal and…
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Ni bedaŭras informi vin, ke...
We are sorry to inform you that…
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
La alligiteco estas en...
The attachment is in...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formální, zdvořilé
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
For further information please consult our website at…
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formální, velmi zdvořilý
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formální, velmi zdvořilý
Antaŭdankon…
Thanking you in advance…
Formální, velmi zdvořilý
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formální, velmi zdvořilý
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formální, velmi zdvořilý
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Please reply as soon as possible because…
Formální, zdvořilý
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formální, zdvořilý
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
I look forward to the possibility of working together.
Formální, zdvořilý
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Thank you for your help in this matter.
Formální, zdvořilý
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
I look forward to discussing this with you.
Formální, přímý
Se vi bezonas plian informon...
If you require more information ...
Formální, přímý
Ni dankas pri via negoco.
We appreciate your business.
Formální, přímý
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formální, velmi přímý
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
I look forward to hearing from you soon.
Méně formální, zdvořilý
Altestime,
Yours faithfully,
Formální, jméno příjemce neznámé
Altestime,
Yours sincerely,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Altestime,
Respectfully yours,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Ĉion bonan,
Kind/Best regards,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Ĉion bonan,
Regards,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují