vietnamsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

尊敬的主席先生,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
尊敬的先生,
Thưa ông,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
尊敬的女士,
Thưa bà,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
尊敬的先生/女士,
Thưa ông/bà,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
尊敬的先生们,
Thưa các ông bà,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
尊敬的收信人,
Thưa ông/bà,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
尊敬的史密斯先生,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formální, příjemce muž, jméno známé
尊敬的史密斯女士,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
尊敬的史密斯小姐,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
尊敬的史密斯女士/小姐,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
亲爱的约翰 史密斯,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
亲爱的约翰,
Gửi ông A,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
我们就...一事给您写信
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formální, jménem celé společnosti
我们因...写这封信
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formální, jménem celé společnosti
因贵公司...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
鉴于贵公司...
Về việc/vấn đề...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
我写信想询问关于...的信息
Tôi viết thư này để nói về...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
我代表...给您写信
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formální při psaní pro někoho jiného
...诚挚推荐贵公司
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

请问您是否介意...
Liệu ông/bà có phiền...
Formální žádost, předběžná
您是否能够...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Formální žádost, předběžná
如果您能...,我将不胜感激
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Formální žádost, předběžná
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Formální žádost, velmi zdvořilá
如果您能… ,我将非常感激
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Formální žádost, velmi zdvořilá
您能将…发送给我吗?
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Formální žádost, zdvořilá
我们对获得/接受...很有兴趣
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Formální žádost, zdvořilá
我必须问您是否...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Formální žádost, zdvořilá
您能推荐...吗?
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Formální žádost, přímá
您能将...发送给我吗?
Ông/bà vui lòng gửi...
Formální žádost, přímá
请您尽快按要求将...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Formální žádost, velice přímá
如果您能...,我们将不胜感激
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Formální konkrétní žádost, přímá
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Formální dotaz, přímý
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Formální dotaz, přímý
我们的意向是...
Chúng tôi dự định...
Formální prohlášení o záměru, přímé
我们仔细考虑了您的建议和...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
很抱歉地通知您...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
附件是...格式的
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Formální, zdvořilé
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formální, velmi zdvořilý
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formální, velmi zdvořilý
提前谢谢您...
Xin chân thành cảm ơn...
Formální, velmi zdvořilý
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formální, velmi zdvořilý
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formální, velmi zdvořilý
麻烦您请尽快回复,因为...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formální, zdvořilý
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formální, zdvořilý
我很期待将来有合作的可能性。
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formální, zdvořilý
谢谢您在这件事上的帮忙。
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formální, zdvořilý
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formální, přímý
如果您需要更多信息...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formální, přímý
和您做生意,我们觉得很愉快。
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formální, přímý
请联系我,我的电话号码是...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formální, velmi přímý
期待着尽快得到您的回复。
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Méně formální, zdvořilý
此致
Kính thư,
Formální, jméno příjemce neznámé
此致
敬礼
Kính thư,
Formální, velmi používané, příjemce známý
肃然至上
Trân trọng,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
祝好
Thân ái,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
祝好
Thân ái,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují