anglicky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

尊敬的主席先生,
Dear Mr. President,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
尊敬的先生,
Dear Sir,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
尊敬的女士,
Dear Madam,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
尊敬的先生/女士,
Dear Sir / Madam,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
尊敬的先生们,
Dear Sirs,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
尊敬的收信人,
To whom it may concern,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
尊敬的史密斯先生,
Dear Mr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
尊敬的史密斯女士,
Dear Mrs. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
尊敬的史密斯小姐,
Dear Miss Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
尊敬的史密斯女士/小姐,
Dear Ms. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
亲爱的约翰 史密斯,
Dear John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
亲爱的约翰,
Dear John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
我们就...一事给您写信
We are writing to you regarding…
Formální, jménem celé společnosti
我们因...写这封信
We are writing in connection with ...
Formální, jménem celé společnosti
因贵公司...
Further to…
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
鉴于贵公司...
With reference to…
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
我写信想询问关于...的信息
I am writing to enquire about…
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
我代表...给您写信
I am writing to you on behalf of...
Formální při psaní pro někoho jiného
...诚挚推荐贵公司
Your company was highly recommended by…
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

请问您是否介意...
Would you mind if…
Formální žádost, předběžná
您是否能够...
Would you be so kind as to…
Formální žádost, předběžná
如果您能...,我将不胜感激
I would be most obliged if…
Formální žádost, předběžná
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formální žádost, velmi zdvořilá
如果您能… ,我将非常感激
I would be grateful if you could...
Formální žádost, velmi zdvořilá
您能将…发送给我吗?
Would you please send me…
Formální žádost, zdvořilá
我们对获得/接受...很有兴趣
We are interested in obtaining/receiving…
Formální žádost, zdvořilá
我必须问您是否...
I must ask you whether...
Formální žádost, zdvořilá
您能推荐...吗?
Could you recommend…
Formální žádost, přímá
您能将...发送给我吗?
Would you please send me…
Formální žádost, přímá
请您尽快按要求将...
You are urgently requested to…
Formální žádost, velice přímá
如果您能...,我们将不胜感激
We would be grateful if…
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
您目前针对...的价格清单是什么样的?
What is your current list price for…
Formální konkrétní žádost, přímá
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
We are interested in ... and we would like to know ...
Formální dotaz, přímý
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
We understand from your advertisment that you produce…
Formální dotaz, přímý
我们的意向是...
It is our intention to…
Formální prohlášení o záměru, přímé
我们仔细考虑了您的建议和...
We carefully considered your proposal and…
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
很抱歉地通知您...
We are sorry to inform you that…
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
附件是...格式的
The attachment is in...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formální, zdvořilé
如需进一步信息请查阅我们的网站...
For further information please consult our website at…
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
If you need any additional assistance, please contact me.
Formální, velmi zdvořilý
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formální, velmi zdvořilý
提前谢谢您...
Thanking you in advance…
Formální, velmi zdvořilý
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formální, velmi zdvořilý
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formální, velmi zdvořilý
麻烦您请尽快回复,因为...
Please reply as soon as possible because…
Formální, zdvořilý
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
If you require any further information, feel free to contact me.
Formální, zdvořilý
我很期待将来有合作的可能性。
I look forward to the possibility of working together.
Formální, zdvořilý
谢谢您在这件事上的帮忙。
Thank you for your help in this matter.
Formální, zdvořilý
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
I look forward to discussing this with you.
Formální, přímý
如果您需要更多信息...
If you require more information ...
Formální, přímý
和您做生意,我们觉得很愉快。
We appreciate your business.
Formální, přímý
请联系我,我的电话号码是...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formální, velmi přímý
期待着尽快得到您的回复。
I look forward to hearing from you soon.
Méně formální, zdvořilý
此致
Yours faithfully,
Formální, jméno příjemce neznámé
此致
敬礼
Yours sincerely,
Formální, velmi používané, příjemce známý
肃然至上
Respectfully yours,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
祝好
Kind/Best regards,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
祝好
Regards,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují