esperantsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Dear Mr. President,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Dear Sir,
Estimata sinjoro,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Dear Madam,
Estimata sinjorino,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Dear Sir / Madam,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dear Sirs,
Estimataj sinjoroj,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
To whom it may concern,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Dear Mr. Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Dear Mrs. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Dear Miss Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Dear Ms. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Dear John Smith,
Estimata John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Dear John,
Estimata John
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
We are writing to you regarding…
Ni skribas al vi pri...
Formální, jménem celé společnosti
We are writing in connection with ...
Ni skribas en rilato kun...
Formální, jménem celé společnosti
Further to…
Plu al...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
With reference to…
Kun referenco al...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
I am writing to enquire about…
Mi skribas por demandi pri...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
I am writing to you on behalf of...
Mi skribas al vi nome de...
Formální při psaní pro někoho jiného
Your company was highly recommended by…
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Would you mind if…
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formální žádost, předběžná
Would you be so kind as to…
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Formální žádost, předběžná
I would be most obliged if…
Mi estus plej dankema, se...
Formální žádost, předběžná
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formální žádost, velmi zdvořilá
I would be grateful if you could...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Would you please send me…
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formální žádost, zdvořilá
We are interested in obtaining/receiving…
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formální žádost, zdvořilá
I must ask you whether...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formální žádost, zdvořilá
Could you recommend…
Ĉu vi rekomendas...
Formální žádost, přímá
Would you please send me…
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formální žádost, přímá
You are urgently requested to…
Vi urĝe petis al...
Formální žádost, velice přímá
We would be grateful if…
Ni estus dankemaj, se...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
What is your current list price for…
Kio estas via nuna prezolisto por...
Formální konkrétní žádost, přímá
We are interested in ... and we would like to know ...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formální dotaz, přímý
We understand from your advertisment that you produce…
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Formální dotaz, přímý
It is our intention to…
Ĝi estas nia intenco de...
Formální prohlášení o záměru, přímé
We carefully considered your proposal and…
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
We are sorry to inform you that…
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
The attachment is in...
La alligiteco estas en...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formální, zdvořilé
For further information please consult our website at…
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

If you need any additional assistance, please contact me.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formální, velmi zdvořilý
If we can be of any further assistance, please let us know.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formální, velmi zdvořilý
Thanking you in advance…
Antaŭdankon…
Formální, velmi zdvořilý
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formální, velmi zdvořilý
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formální, velmi zdvořilý
Please reply as soon as possible because…
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formální, zdvořilý
If you require any further information, feel free to contact me.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formální, zdvořilý
I look forward to the possibility of working together.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formální, zdvořilý
Thank you for your help in this matter.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formální, zdvořilý
I look forward to discussing this with you.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formální, přímý
If you require more information ...
Se vi bezonas plian informon...
Formální, přímý
We appreciate your business.
Ni dankas pri via negoco.
Formální, přímý
Please contact me - my direct telephone number is…
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formální, velmi přímý
I look forward to hearing from you soon.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Méně formální, zdvořilý
Yours faithfully,
Altestime,
Formální, jméno příjemce neznámé
Yours sincerely,
Altestime,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respectfully yours,
Altestime,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Kind/Best regards,
Ĉion bonan,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Regards,
Ĉion bonan,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují