čínsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Dear Mr. President,
尊敬的主席先生,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Dear Sir,
尊敬的先生,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Dear Madam,
尊敬的女士,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Dear Sir / Madam,
尊敬的先生/女士,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dear Sirs,
尊敬的先生们,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
To whom it may concern,
尊敬的收信人,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Dear Mr. Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Dear Mrs. Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Dear Miss Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Dear Ms. Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Dear John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Dear John,
亲爱的约翰,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
We are writing to you regarding…
我们就...一事给您写信
Formální, jménem celé společnosti
We are writing in connection with ...
我们因...写这封信
Formální, jménem celé společnosti
Further to…
因贵公司...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
With reference to…
鉴于贵公司...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
I am writing to enquire about…
我写信想询问关于...的信息
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
I am writing to you on behalf of...
我代表...给您写信
Formální při psaní pro někoho jiného
Your company was highly recommended by…
...诚挚推荐贵公司
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Would you mind if…
请问您是否介意...
Formální žádost, předběžná
Would you be so kind as to…
您是否能够...
Formální žádost, předběžná
I would be most obliged if…
如果您能...,我将不胜感激
Formální žádost, předběžná
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formální žádost, velmi zdvořilá
I would be grateful if you could...
如果您能… ,我将非常感激
Formální žádost, velmi zdvořilá
Would you please send me…
您能将…发送给我吗?
Formální žádost, zdvořilá
We are interested in obtaining/receiving…
我们对获得/接受...很有兴趣
Formální žádost, zdvořilá
I must ask you whether...
我必须问您是否...
Formální žádost, zdvořilá
Could you recommend…
您能推荐...吗?
Formální žádost, přímá
Would you please send me…
您能将...发送给我吗?
Formální žádost, přímá
You are urgently requested to…
请您尽快按要求将...
Formální žádost, velice přímá
We would be grateful if…
如果您能...,我们将不胜感激
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
What is your current list price for…
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formální konkrétní žádost, přímá
We are interested in ... and we would like to know ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formální dotaz, přímý
We understand from your advertisment that you produce…
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formální dotaz, přímý
It is our intention to…
我们的意向是...
Formální prohlášení o záměru, přímé
We carefully considered your proposal and…
我们仔细考虑了您的建议和...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
We are sorry to inform you that…
很抱歉地通知您...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
The attachment is in...
附件是...格式的
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formální, zdvořilé
For further information please consult our website at…
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

If you need any additional assistance, please contact me.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formální, velmi zdvořilý
If we can be of any further assistance, please let us know.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formální, velmi zdvořilý
Thanking you in advance…
提前谢谢您...
Formální, velmi zdvořilý
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formální, velmi zdvořilý
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formální, velmi zdvořilý
Please reply as soon as possible because…
麻烦您请尽快回复,因为...
Formální, zdvořilý
If you require any further information, feel free to contact me.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formální, zdvořilý
I look forward to the possibility of working together.
我很期待将来有合作的可能性。
Formální, zdvořilý
Thank you for your help in this matter.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formální, zdvořilý
I look forward to discussing this with you.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formální, přímý
If you require more information ...
如果您需要更多信息...
Formální, přímý
We appreciate your business.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formální, přímý
Please contact me - my direct telephone number is…
请联系我,我的电话号码是...
Formální, velmi přímý
I look forward to hearing from you soon.
期待着尽快得到您的回复。
Méně formální, zdvořilý
Yours faithfully,
此致
Formální, jméno příjemce neznámé
Yours sincerely,
此致
敬礼
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respectfully yours,
肃然至上
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Kind/Best regards,
祝好
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Regards,
祝好
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují