španělsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Distinguido Sr. Presidente:
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Thưa ông,
Distinguido Señor:
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Thưa bà,
Distinguida Señora:
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Thưa ông/bà,
Distinguidos Señores:
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Thưa các ông bà,
Apreciados Señores:
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Thưa ông/bà,
A quien pueda interesar
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Apreciado Sr. Pérez:
Formální, příjemce muž, jméno známé
Kính gửi bà Trần Thị B,
Apreciada Sra. Pérez:
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Kính gửi bà Trần Thị B,
Apreciada Srta. Pérez:
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Kính gửi bà Trần Thị B,
Apreciada Sra. Pérez:
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Estimado Sr. Pérez:
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Gửi ông A,
Querido Juan:
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Formální, jménem celé společnosti
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Le escribimos en referencia a...
Formální, jménem celé společnosti
Liên quan tới việc/vấn đề...
Con relación a...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Về việc/vấn đề...
En referencia a...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Tôi viết thư này để nói về...
Escribo para pedir información sobre...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Le escribo en nombre de...
Formální při psaní pro někoho jiného
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Liệu ông/bà có phiền...
¿Sería posible...
Formální žádost, předběžná
Không biết ông/bà có vui lòng...
¿Tendría la amabilidad de...
Formální žádost, předběžná
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Me complacería mucho si...
Formální žádost, předběžná
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Le agradecería enormemente si pudiera...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
¿Podría enviarme...
Formální žádost, zdvořilá
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Estamos interesados en obtener/recibir...
Formální žádost, zdvořilá
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Me atrevo a preguntarle si...
Formální žádost, zdvořilá
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
¿Podría recomendarme...
Formální žádost, přímá
Ông/bà vui lòng gửi...
¿Podría enviarme...
Formální žádost, přímá
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Se le insta urgentemente a...
Formální žádost, velice přímá
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Estaríamos muy agradecidos si...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Formální konkrétní žádost, přímá
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Formální dotaz, přímý
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Formální dotaz, přímý
Chúng tôi dự định...
Es nuestra intención...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Lamentamos informarle que...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Formální, velmi zdvořilý
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Formální, velmi zdvořilý
Xin chân thành cảm ơn...
Le agradecemos de antemano...
Formální, velmi zdvořilý
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Formální, velmi zdvořilý
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Formální, velmi zdvořilý
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Formální, zdvořilý
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Si requiere más información no dude en contactarme.
Formální, zdvořilý
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Me complace la idea de trabajar juntos.
Formální, zdvořilý
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Formální, zdvořilý
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Formální, přímý
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Si requiere más información...
Formální, přímý
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Apreciamos hacer negocios con usted.
Formální, přímý
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Formální, velmi přímý
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Espero tener noticias de usted pronto.
Méně formální, zdvořilý
Kính thư,
Se despide cordialmente,
Formální, jméno příjemce neznámé
Kính thư,
Atentamente,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Trân trọng,
Respetuosamente,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Thân ái,
Saludos,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Thân ái,
Saludos,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují