rusky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Уважаемый г-н президент
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Thưa ông,
Уважаемый г-н ...
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Thưa bà,
Уважаемая госпожа
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Thưa ông/bà,
Уважаемые...
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Thưa các ông bà,
Уважаемые...
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Thưa ông/bà,
Уважаемые...
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Уважаемый г-н Смидт
Formální, příjemce muž, jméno známé
Kính gửi bà Trần Thị B,
Уважаемая г-жа Смидт
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Kính gửi bà Trần Thị B,
Уважаемая г-жа Смидт
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Kính gửi bà Trần Thị B,
Уважаемая г-жа Смидт
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Уважаемый...
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Gửi ông A,
Привет, Иван!
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Пишем вам по поводу...
Formální, jménem celé společnosti
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Мы пишем в связи с ...
Formální, jménem celé společnosti
Liên quan tới việc/vấn đề...
Ввиду...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Về việc/vấn đề...
В отношении...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Tôi viết thư này để nói về...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Я пишу от лица..., чтобы...
Formální při psaní pro někoho jiného
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Ваша компания была рекомендована...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Liệu ông/bà có phiền...
Вы не против, если...
Formální žádost, předběžná
Không biết ông/bà có vui lòng...
Будьте любезны...
Formální žádost, předběžná
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Буду очень благодарен, если...
Formální žádost, předběžná
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Не могли бы вы прислать мне...
Formální žádost, zdvořilá
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Мы заинтересованы в получении...
Formální žádost, zdvořilá
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Вынужден (с)просить вас...
Formální žádost, zdvořilá
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Не могли бы вы посоветовать...
Formální žádost, přímá
Ông/bà vui lòng gửi...
Пришлите пожалуйста...
Formální žádost, přímá
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Вам необходимо срочно...
Formální žádost, velice přímá
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Мы были бы признательны, если..
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Formální konkrétní žádost, přímá
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formální dotaz, přímý
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formální dotaz, přímý
Chúng tôi dự định...
Мы намерены...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formální, velmi zdvořilý
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formální, velmi zdvořilý
Xin chân thành cảm ơn...
Заранее спасибо...
Formální, velmi zdvořilý
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formální, velmi zdvořilý
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formální, velmi zdvořilý
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formální, zdvořilý
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formální, zdvořilý
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formální, zdvořilý
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formální, zdvořilý
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formální, přímý
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Если вам необходимо больше информации...
Formální, přímý
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Мы ценим ваш вклад
Formální, přímý
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formální, velmi přímý
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Надеюсь на скорый ответ
Méně formální, zdvořilý
Kính thư,
С уважением...
Formální, jméno příjemce neznámé
Kính thư,
С уважением...
Formální, velmi používané, příjemce známý
Trân trọng,
С уважением ваш...
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Thân ái,
С уважением...
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Thân ái,
С уважением...
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují