vietnamsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Distinguido Sr. Presidente:
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Distinguido Señor:
Thưa ông,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Distinguida Señora:
Thưa bà,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Distinguidos Señores:
Thưa ông/bà,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Apreciados Señores:
Thưa các ông bà,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
A quien pueda interesar
Thưa ông/bà,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Apreciado Sr. Pérez:
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Apreciada Sra. Pérez:
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Apreciada Srta. Pérez:
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Apreciada Sra. Pérez:
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Estimado Sr. Pérez:
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Querido Juan:
Gửi ông A,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formální, jménem celé společnosti
Le escribimos en referencia a...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formální, jménem celé společnosti
Con relación a...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
En referencia a...
Về việc/vấn đề...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Escribo para pedir información sobre...
Tôi viết thư này để nói về...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Le escribo en nombre de...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formální při psaní pro někoho jiného
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

¿Sería posible...
Liệu ông/bà có phiền...
Formální žádost, předběžná
¿Tendría la amabilidad de...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Formální žádost, předběžná
Me complacería mucho si...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Formální žádost, předběžná
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Le agradecería enormemente si pudiera...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Formální žádost, velmi zdvořilá
¿Podría enviarme...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Formální žádost, zdvořilá
Estamos interesados en obtener/recibir...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Formální žádost, zdvořilá
Me atrevo a preguntarle si...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Formální žádost, zdvořilá
¿Podría recomendarme...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Formální žádost, přímá
¿Podría enviarme...
Ông/bà vui lòng gửi...
Formální žádost, přímá
Se le insta urgentemente a...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Formální žádost, velice přímá
Estaríamos muy agradecidos si...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Formální konkrétní žádost, přímá
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Formální dotaz, přímý
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Formální dotaz, přímý
Es nuestra intención...
Chúng tôi dự định...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Lamentamos informarle que...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formální, velmi zdvořilý
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formální, velmi zdvořilý
Le agradecemos de antemano...
Xin chân thành cảm ơn...
Formální, velmi zdvořilý
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formální, velmi zdvořilý
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formální, velmi zdvořilý
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formální, zdvořilý
Si requiere más información no dude en contactarme.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formální, zdvořilý
Me complace la idea de trabajar juntos.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formální, zdvořilý
Gracias por su ayuda en este asunto.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formální, zdvořilý
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formální, přímý
Si requiere más información...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formální, přímý
Apreciamos hacer negocios con usted.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formální, přímý
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formální, velmi přímý
Espero tener noticias de usted pronto.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Méně formální, zdvořilý
Se despide cordialmente,
Kính thư,
Formální, jméno příjemce neznámé
Atentamente,
Kính thư,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respetuosamente,
Trân trọng,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Saludos,
Thân ái,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Saludos,
Thân ái,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují