vietnamsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

친애하는 사장님께,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
관계자님께 드립니다.
Thưa ông,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
사모님께 드립니다.
Thưa bà,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
관계자님께 드립니다.
Thưa ông/bà,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
관계자분들께 드립니다.
Thưa các ông bà,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
관계자분께 드립니다.
Thưa ông/bà,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
친애하는 김철수님,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formální, příjemce muž, jméno známé
친애하는 최수정님,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
친애하는 김미나님,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
친애하는 신수경님,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
반가운 김미경님,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
반가운 철호씨,
Gửi ông A,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formální, jménem celé společnosti
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formální, jménem celé společnosti
....에 관하여 말씀드리자면,
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
....에 대해 말씀드리자면,
Về việc/vấn đề...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Tôi viết thư này để nói về...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formální při psaní pro někoho jiného
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Liệu ông/bà có phiền...
Formální žádost, předběžná
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Không biết ông/bà có vui lòng...
Formální žádost, předběžná
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Formální žádost, předběžná
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Formální žádost, velmi zdvořilá
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Formální žádost, velmi zdvořilá
....을 보내주시겠습니까?
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Formální žádost, zdvořilá
....을 받아보고 싶습니다.
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Formální žádost, zdvořilá
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Formální žádost, zdvořilá
...을 추천해주시겠습니까?
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Formální žádost, přímá
...을 보내주시겠습니까?
Ông/bà vui lòng gửi...
Formální žádost, přímá
신속히 ...을 하십시오.
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Formální žádost, velice přímá
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Formální konkrétní žádost, přímá
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Formální dotaz, přímý
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Formální dotaz, přímý
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Chúng tôi dự định...
Formální prohlášení o záměru, přímé
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formální, velmi zdvořilý
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formální, velmi zdvořilý
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Xin chân thành cảm ơn...
Formální, velmi zdvořilý
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formální, velmi zdvořilý
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formální, velmi zdvořilý
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formální, zdvořilý
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formální, zdvořilý
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formální, zdvořilý
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formální, zdvořilý
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formální, přímý
더 많은 정보를 원하시면...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formální, přímý
당신의 노고에 감사드립니다.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formální, přímý
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formální, velmi přímý
곧 답장을 받고 싶습니다.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Méně formální, zdvořilý
... 드림,
Kính thư,
Formální, jméno příjemce neznámé
... 드림,
Kính thư,
Formální, velmi používané, příjemce známý
... 올림,
Trân trọng,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
... 보냄,
Thân ái,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
... 가,
Thân ái,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují