esperantsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

친애하는 사장님께,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
관계자님께 드립니다.
Estimata sinjoro,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
사모님께 드립니다.
Estimata sinjorino,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
관계자님께 드립니다.
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
관계자분들께 드립니다.
Estimataj sinjoroj,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
관계자분께 드립니다.
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
친애하는 김철수님,
Estimata sinjoro Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
친애하는 최수정님,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
친애하는 김미나님,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
친애하는 신수경님,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
반가운 김미경님,
Estimata John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
반가운 철호씨,
Estimata John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Ni skribas al vi pri...
Formální, jménem celé společnosti
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Ni skribas en rilato kun...
Formální, jménem celé společnosti
....에 관하여 말씀드리자면,
Plu al...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
....에 대해 말씀드리자면,
Kun referenco al...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Mi skribas por demandi pri...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Mi skribas al vi nome de...
Formální při psaní pro někoho jiného
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formální žádost, předběžná
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Formální žádost, předběžná
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Mi estus plej dankema, se...
Formální žádost, předběžná
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formální žádost, velmi zdvořilá
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Mi estus dankema, se vi povus...
Formální žádost, velmi zdvořilá
....을 보내주시겠습니까?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formální žádost, zdvořilá
....을 받아보고 싶습니다.
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formální žádost, zdvořilá
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Mi devas peti vin, ĉu...
Formální žádost, zdvořilá
...을 추천해주시겠습니까?
Ĉu vi povas rekomendi...
Formální žádost, přímá
...을 보내주시겠습니까?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formální žádost, přímá
신속히 ...을 하십시오.
Vi estas urĝe petita al...
Formální žádost, velice přímá
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Ni estus dankemaj, se...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Kio estas via nuna listoprezo por...
Formální konkrétní žádost, přímá
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formální dotaz, přímý
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Formální dotaz, přímý
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Ĝi estas nia intenco...
Formální prohlášení o záměru, přímé
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formální, velmi zdvořilý
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formální, velmi zdvořilý
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Antaŭdankon…
Formální, velmi zdvořilý
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formální, velmi zdvořilý
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formální, velmi zdvořilý
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formální, zdvořilý
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formální, zdvořilý
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formální, zdvořilý
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formální, zdvořilý
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formální, přímý
더 많은 정보를 원하시면...
Se vi bezonas pli informon...
Formální, přímý
당신의 노고에 감사드립니다.
Ni dankas vian negocon.
Formální, přímý
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formální, velmi přímý
곧 답장을 받고 싶습니다.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Méně formální, zdvořilý
... 드림,
Altestime,
Formální, jméno příjemce neznámé
... 드림,
Altestime,
Formální, velmi používané, příjemce známý
... 올림,
Altestime,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
... 보냄,
Ĉion bonan,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
... 가,
Ĉion bonan,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují