švédsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Kara Sinjoro Prezidanto,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Estimata sinjoro,
Bäste herrn,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Estimata sinjorino,
Bästa fru,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Estimata sinjoro/sinjorino,
Bästa herr eller fru,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Estimataj sinjoroj,
Bästa herrar,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Al kiu ĝi povas koncerni,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Estimata sinjoro Smith,
Bäste herr Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fröken Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Estimata John Smith,
Bäste John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Estimata John,
Bäste John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Ni skribas al vi pri...
Vi skriver till er angående ...
Formální, jménem celé společnosti
Ni skribas en rilato kun...
Vi skriver i samband med ...
Formální, jménem celé společnosti
Plu al...
Vidare till ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Kun referenco al...
Med hänvisning till ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Mi skribas por demandi pri...
Jag skriver för att fråga om ...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Mi skribas al vi nome de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formální při psaní pro někoho jiného
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Formální žádost, předběžná
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formální žádost, předběžná
Mi estus plej dankema, se...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formální žádost, předběžná
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Mi estus dankema, se vi povus...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Formální žádost, zdvořilá
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formální žádost, zdvořilá
Mi devas peti vin, ĉu...
Jag måste fråga er om/angående ...
Formální žádost, zdvořilá
Ĉu vi povas rekomendi...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Formální žádost, přímá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Formální žádost, přímá
Vi estas urĝe petita al...
Vi ber er omgående att ...
Formální žádost, velice přímá
Ni estus dankemaj, se...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Kio estas via nuna listoprezo por...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formální konkrétní žádost, přímá
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formální dotaz, přímý
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formální dotaz, přímý
Ĝi estas nia intenco...
Vi har för avsikt att ...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formální, velmi zdvořilý
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formální, velmi zdvořilý
Antaŭdankon…
Tack på förhand...
Formální, velmi zdvořilý
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formální, velmi zdvořilý
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formální, velmi zdvořilý
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formální, zdvořilý
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formální, zdvořilý
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formální, zdvořilý
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formální, zdvořilý
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formální, přímý
Se vi bezonas pli informon...
Om ni behöver mer information ...
Formální, přímý
Ni dankas vian negocon.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formální, přímý
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formální, velmi přímý
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Méně formální, zdvořilý
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Formální, jméno příjemce neznámé
Altestime,
Med vänliga hälsningar,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Ĉion bonan,
Vänliga hälsningar,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Ĉion bonan,
Hälsningar,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují