rusky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Kara Sinjoro Prezidanto,
Уважаемый г-н президент
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Estimata sinjoro,
Уважаемый г-н ...
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Estimata sinjorino,
Уважаемая госпожа
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Estimata sinjoro/sinjorino,
Уважаемые...
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Estimataj sinjoroj,
Уважаемые...
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Al kiu ĝi povas koncerni,
Уважаемые...
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Estimata sinjoro Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formální, příjemce muž, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Estimata John Smith,
Уважаемый...
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Estimata John,
Привет, Иван!
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Ni skribas al vi pri...
Пишем вам по поводу...
Formální, jménem celé společnosti
Ni skribas en rilato kun...
Мы пишем в связи с ...
Formální, jménem celé společnosti
Plu al...
Ввиду...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Kun referenco al...
В отношении...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Mi skribas por demandi pri...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Mi skribas al vi nome de...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formální při psaní pro někoho jiného
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Ваша компания была рекомендована...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Ĉu vi kontraŭus, se...
Вы не против, если...
Formální žádost, předběžná
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Будьте любезны...
Formální žádost, předběžná
Mi estus plej dankema, se...
Буду очень благодарен, если...
Formální žádost, předběžná
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Mi estus dankema, se vi povus...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Не могли бы вы прислать мне...
Formální žádost, zdvořilá
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Мы заинтересованы в получении...
Formální žádost, zdvořilá
Mi devas peti vin, ĉu...
Вынужден (с)просить вас...
Formální žádost, zdvořilá
Ĉu vi povas rekomendi...
Не могли бы вы посоветовать...
Formální žádost, přímá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Пришлите пожалуйста...
Formální žádost, přímá
Vi estas urĝe petita al...
Вам необходимо срочно...
Formální žádost, velice přímá
Ni estus dankemaj, se...
Мы были бы признательны, если..
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Kio estas via nuna listoprezo por...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Formální konkrétní žádost, přímá
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formální dotaz, přímý
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formální dotaz, přímý
Ĝi estas nia intenco...
Мы намерены...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formální, velmi zdvořilý
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formální, velmi zdvořilý
Antaŭdankon…
Заранее спасибо...
Formální, velmi zdvořilý
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formální, velmi zdvořilý
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formální, velmi zdvořilý
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formální, zdvořilý
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formální, zdvořilý
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formální, zdvořilý
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formální, zdvořilý
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formální, přímý
Se vi bezonas pli informon...
Если вам необходимо больше информации...
Formální, přímý
Ni dankas vian negocon.
Мы ценим ваш вклад
Formální, přímý
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formální, velmi přímý
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Надеюсь на скорый ответ
Méně formální, zdvořilý
Altestime,
С уважением...
Formální, jméno příjemce neznámé
Altestime,
С уважением...
Formální, velmi používané, příjemce známý
Altestime,
С уважением ваш...
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Ĉion bonan,
С уважением...
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Ĉion bonan,
С уважением...
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují