finsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Kara Sinjoro Prezidanto,
Arvoisa Herra Presidentti,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Estimata sinjoro,
Hyvä Herra,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Estimata sinjorino,
Hyvä Rouva,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Estimata sinjoro/sinjorino,
Hyvä vastaanottaja,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Estimataj sinjoroj,
Hyvät vastaanottajat,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Al kiu ĝi povas koncerni,
Hyvät vastaanottajat,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Estimata sinjoro Smith,
Hyvä herra Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä rouva Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä neiti Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Estimata John Smith,
Hyvä John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Estimata John,
Hyvä John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Ni skribas al vi pri...
Kirjoitamme teille koskien...
Formální, jménem celé společnosti
Ni skribas en rilato kun...
Kirjoitamme teille liittyen...
Formální, jménem celé společnosti
Plu al...
Koskien...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Kun referenco al...
Viitaten...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Mi skribas por demandi pri...
Kirjoitan tiedustellakseni...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Mi skribas al vi nome de...
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Formální při psaní pro někoho jiného
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Ĉu vi kontraŭus, se...
Olisikohan mahdollista...
Formální žádost, předběžná
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Olisitteko ystävällisiä ja...
Formální žádost, předběžná
Mi estus plej dankema, se...
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Formální žádost, předběžná
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Mi estus dankema, se vi povus...
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Formální žádost, zdvořilá
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Formální žádost, zdvořilá
Mi devas peti vin, ĉu...
Haluan kysyä voisiko...
Formální žádost, zdvořilá
Ĉu vi povas rekomendi...
Voisitteko suositella...
Formální žádost, přímá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Formální žádost, přímá
Vi estas urĝe petita al...
Pyydämme teitä välittömästi...
Formální žádost, velice přímá
Ni estus dankemaj, se...
Olisimme kiitollisia jos...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Kio estas via nuna listoprezo por...
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Formální konkrétní žádost, přímá
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Formální dotaz, přímý
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Formální dotaz, přímý
Ĝi estas nia intenco...
Tavoitteemme on...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Formální, velmi zdvořilý
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Formální, velmi zdvořilý
Antaŭdankon…
Kiittäen jo etukäteen...
Formální, velmi zdvořilý
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Formální, velmi zdvořilý
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Formální, velmi zdvořilý
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Formální, zdvořilý
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Formální, zdvořilý
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Formální, zdvořilý
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Formální, zdvořilý
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Formální, přímý
Se vi bezonas pli informon...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Formální, přímý
Ni dankas vian negocon.
Arvostamme asiakkuuttanne.
Formální, přímý
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Formální, velmi přímý
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Méně formální, zdvořilý
Altestime,
Ystävällisin terveisin,
Formální, jméno příjemce neznámé
Altestime,
Ystävällisin terveisin,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Altestime,
Kunnioittavasti,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Ĉion bonan,
Parhain terveisin,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Ĉion bonan,
Terveisin,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují