dánsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Kara Sinjoro Prezidanto,
Kære Hr. Direktør,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Estimata sinjoro,
Kære Hr.,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Estimata sinjorino,
Kære Fru,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Estimata sinjoro/sinjorino,
Kære Hr./Fru,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Estimataj sinjoroj,
Kære Hr./Fru.,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Al kiu ĝi povas koncerni,
Til hvem det vedkommer,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Estimata sinjoro Smith,
Kære Hr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Kære Fru. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Kære Frk. Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Kære Fr. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Estimata John Smith,
Kære John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Estimata John,
Kære John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Ni skribas al vi pri...
Vi skriver til jer angående...
Formální, jménem celé společnosti
Ni skribas en rilato kun...
Vi skriver i forbindelse med...
Formální, jménem celé společnosti
Plu al...
I fortsættelse af...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Kun referenco al...
I henhold til...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Mi skribas por demandi pri...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Mi skribas al vi nome de...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formální při psaní pro někoho jiného
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vil du have noget imod at...
Formální žádost, předběžná
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Kunne du være så venlig at...
Formální žádost, předběžná
Mi estus plej dankema, se...
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Formální žádost, předběžná
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Mi estus dankema, se vi povus...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Vil du være så venlig at sende mig...
Formální žádost, zdvořilá
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Formální žádost, zdvořilá
Mi devas peti vin, ĉu...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formální žádost, zdvořilá
Ĉu vi povas rekomendi...
Kan du anbefale...
Formální žádost, přímá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kan du venligst sende mig...
Formální žádost, přímá
Vi estas urĝe petita al...
Du er snarest anmodet til at...
Formální žádost, velice přímá
Ni estus dankemaj, se...
Vi vil være taknemmelig hvis...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Kio estas via nuna listoprezo por...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Formální konkrétní žádost, přímá
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formální dotaz, přímý
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Formální dotaz, přímý
Ĝi estas nia intenco...
Det er vores hensigt at...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formální, velmi zdvořilý
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Formální, velmi zdvořilý
Antaŭdankon…
Tak på forhånd...
Formální, velmi zdvořilý
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formální, velmi zdvořilý
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Formální, velmi zdvořilý
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Formální, zdvořilý
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formální, zdvořilý
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Formální, zdvořilý
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Formální, zdvořilý
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formální, přímý
Se vi bezonas pli informon...
Hvis du ønsker mere information...
Formální, přímý
Ni dankas vian negocon.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Formální, přímý
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formální, velmi přímý
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Méně formální, zdvořilý
Altestime,
Med venlig hilsen
Formální, jméno příjemce neznámé
Altestime,
Med venlig hilsen
Formální, velmi používané, příjemce známý
Altestime,
Med respekt,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Ĉion bonan,
Med venlig hilsen
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Ĉion bonan,
Med venlig hilsen
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují