čínsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Kara Sinjoro Prezidanto,
尊敬的主席先生,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Estimata sinjoro,
尊敬的先生,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Estimata sinjorino,
尊敬的女士,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Estimata sinjoro/sinjorino,
尊敬的先生/女士,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Estimataj sinjoroj,
尊敬的先生们,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Al kiu ĝi povas koncerni,
尊敬的收信人,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Estimata sinjoro Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Estimata John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Estimata John,
亲爱的约翰,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Ni skribas al vi pri...
我们因为...给您写信
Formální, jménem celé společnosti
Ni skribas en rilato kun...
我们写这封信是因为...
Formální, jménem celé společnosti
Plu al...
因贵公司...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Kun referenco al...
鉴于贵公司...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Mi skribas por demandi pri...
我写这封信,想询问关于...的信息
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Mi skribas al vi nome de...
我代表...给您写信
Formální při psaní pro někoho jiného
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
...诚挚推荐贵公司
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Ĉu vi kontraŭus, se...
请问您是否介意...
Formální žádost, předběžná
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
您是否能够...
Formální žádost, předběžná
Mi estus plej dankema, se...
如果您能...,我将不胜感激
Formální žádost, předběžná
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Formální žádost, velmi zdvořilá
Mi estus dankema, se vi povus...
如果您能… ,我将非常感激
Formální žádost, velmi zdvořilá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
您能将…发送给我吗
Formální žádost, zdvořilá
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
我们对接受/获得...很有兴趣
Formální žádost, zdvořilá
Mi devas peti vin, ĉu...
我必须问您是否...
Formální žádost, zdvořilá
Ĉu vi povas rekomendi...
您能推荐...吗?
Formální žádost, přímá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
您能将...发送给我吗?
Formální žádost, přímá
Vi estas urĝe petita al...
请您尽快按要求将...
Formální žádost, velice přímá
Ni estus dankemaj, se...
如果您能...,我们将不胜感激
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Kio estas via nuna listoprezo por...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formální konkrétní žádost, přímá
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formální dotaz, přímý
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formální dotaz, přímý
Ĝi estas nia intenco...
我们的意向是...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Ni bedaŭras informi vin, ke...
很抱歉地通知您...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formální, velmi zdvořilý
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formální, velmi zdvořilý
Antaŭdankon…
提前谢谢您…
Formální, velmi zdvořilý
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formální, velmi zdvořilý
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formální, velmi zdvořilý
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formální, zdvořilý
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formální, zdvořilý
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
我很期待将来有合作的可能性。
Formální, zdvořilý
Dankon pro via helpo en tiu afero.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formální, zdvořilý
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formální, přímý
Se vi bezonas pli informon...
如果您需要更多信息...
Formální, přímý
Ni dankas vian negocon.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formální, přímý
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
请联系我,我的电话号码是...
Formální, velmi přímý
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
期待着尽快得到您的回复。
Méně formální, zdvořilý
Altestime,
此致
Formální, jméno příjemce neznámé
Altestime,
此致
敬礼
Formální, velmi používané, příjemce známý
Altestime,
肃然至上
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Ĉion bonan,
祝好
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Ĉion bonan,
祝好
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují