česky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Kara Sinjoro Prezidanto,
Vážený pane prezidente,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Estimata sinjoro,
Vážený pane,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Estimata sinjorino,
Vážená paní,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Estimata sinjoro/sinjorino,
Vážený pane/Vážená paní,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Estimataj sinjoroj,
Dobrý den,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Al kiu ĝi povas koncerni,
Všem zainteresovaným stranám,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Estimata sinjoro Smith,
Vážený pane Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Estimata John Smith,
Milý Johne Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Estimata John,
Milý Johne,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Ni skribas al vi pri...
Obracíme se na vás ohledně...
Formální, jménem celé společnosti
Ni skribas en rilato kun...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formální, jménem celé společnosti
Plu al...
V návaznosti na...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Kun referenco al...
V návaznosti na...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Mi skribas por demandi pri...
Píši vám, abych vás informoval o...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Mi skribas al vi nome de...
Píši Vám jménem...
Formální při psaní pro někoho jiného
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vadilo by Vám, kdyby...
Formální žádost, předběžná
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formální žádost, předběžná
Mi estus plej dankema, se...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formální žádost, předběžná
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Mi estus dankema, se vi povus...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formální žádost, zdvořilá
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Máme zájem o získání/obdržení...
Formální žádost, zdvořilá
Mi devas peti vin, ĉu...
Musím vás požádat, zda...
Formální žádost, zdvořilá
Ĉu vi povas rekomendi...
Mohl(a) byste doporučit...
Formální žádost, přímá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formální žádost, přímá
Vi estas urĝe petita al...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formální žádost, velice přímá
Ni estus dankemaj, se...
Byli bychom vděční, kdyby...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Kio estas via nuna listoprezo por...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Formální konkrétní žádost, přímá
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formální dotaz, přímý
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formální dotaz, přímý
Ĝi estas nia intenco...
Naším záměrem je, aby...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Je nám líto vás informovat, že...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formální, velmi zdvořilý
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formální, velmi zdvořilý
Antaŭdankon…
Děkuji Vám předem...
Formální, velmi zdvořilý
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formální, velmi zdvořilý
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formální, velmi zdvořilý
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formální, zdvořilý
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formální, zdvořilý
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Těším se na možnou spolupráci.
Formální, zdvořilý
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formální, zdvořilý
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formální, přímý
Se vi bezonas pli informon...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formální, přímý
Ni dankas vian negocon.
Vážíme si vaší práce.
Formální, přímý
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formální, velmi přímý
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Těším se na Vaší odpověď.
Méně formální, zdvořilý
Altestime,
S pozdravem,
Formální, jméno příjemce neznámé
Altestime,
Se srdečným pozdravem,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Altestime,
S úctou,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Ĉion bonan,
Se srdečným pozdravem,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Ĉion bonan,
S pozdravem, / Zdravím,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují