anglicky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Kara Sinjoro Prezidanto,
Dear Mr. President,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Estimata sinjoro,
Dear Sir,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Estimata sinjorino,
Dear Madam,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Estimata sinjoro/sinjorino,
Dear Sir / Madam,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Estimataj sinjoroj,
Dear Sirs,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Al kiu ĝi povas koncerni,
To whom it may concern,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Estimata sinjoro Smith,
Dear Mr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Dear Miss Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Dear Ms. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Estimata John Smith,
Dear John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Estimata John,
Dear John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Ni skribas al vi pri...
We are writing to you regarding…
Formální, jménem celé společnosti
Ni skribas en rilato kun...
We are writing in connection with...
Formální, jménem celé společnosti
Plu al...
Further to…
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Kun referenco al...
With reference to…
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Mi skribas por demandi pri...
I am writing to enquire about…
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Mi skribas al vi nome de...
I am writing to you on behalf of...
Formální při psaní pro někoho jiného
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Your company was highly recommended by…
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Ĉu vi kontraŭus, se...
Would you mind if…
Formální žádost, předběžná
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Would you be so kind as to…
Formální žádost, předběžná
Mi estus plej dankema, se...
I would be most obliged if…
Formální žádost, předběžná
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formální žádost, velmi zdvořilá
Mi estus dankema, se vi povus...
I would be grateful if you could...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Would you please send me…
Formální žádost, zdvořilá
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
We are interested in obtaining/receiving…
Formální žádost, zdvořilá
Mi devas peti vin, ĉu...
I must ask you whether...
Formální žádost, zdvořilá
Ĉu vi povas rekomendi...
Could you recommend…
Formální žádost, přímá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Would you please send me…
Formální žádost, přímá
Vi estas urĝe petita al...
You are urgently requested to…
Formální žádost, velice přímá
Ni estus dankemaj, se...
We would be grateful if…
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Kio estas via nuna listoprezo por...
What is your current list price for…
Formální konkrétní žádost, přímá
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formální dotaz, přímý
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
We understand from your advertisment that you produce…
Formální dotaz, přímý
Ĝi estas nia intenco...
It is our intention to…
Formální prohlášení o záměru, přímé
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
We carefully considered your proposal and…
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Ni bedaŭras informi vin, ke...
We are sorry to inform you that…
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formální, velmi zdvořilý
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formální, velmi zdvořilý
Antaŭdankon…
Thanking you in advance…
Formální, velmi zdvořilý
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formální, velmi zdvořilý
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formální, velmi zdvořilý
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Please reply as soon as possible because…
Formální, zdvořilý
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formální, zdvořilý
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
I look forward to the possibility of working together.
Formální, zdvořilý
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Thank you for your help in this matter.
Formální, zdvořilý
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
I look forward to discussing this with you.
Formální, přímý
Se vi bezonas pli informon...
If you require more information ...
Formální, přímý
Ni dankas vian negocon.
We appreciate your business.
Formální, přímý
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formální, velmi přímý
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
I look forward to hearing from you soon.
Méně formální, zdvořilý
Altestime,
Yours faithfully,
Formální, jméno příjemce neznámé
Altestime,
Yours sincerely,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Altestime,
Respectfully yours,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Ĉion bonan,
Kind/Best regards,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Ĉion bonan,
Regards,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují