esperantsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Vážený pane prezidente,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Vážený pane,
Estimata sinjoro,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Vážená paní,
Estimata sinjorino,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Vážený pane/Vážená paní,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dobrý den,
Estimataj sinjoroj,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Všem zainteresovaným stranám,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Vážený pane Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Vážená slečno Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Milý Johne Smith,
Estimata John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Milý Johne,
Estimata John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Obracíme se na vás ohledně...
Ni skribas al vi pri...
Formální, jménem celé společnosti
Píšeme vám ve spojitosti s...
Ni skribas en rilato kun...
Formální, jménem celé společnosti
V návaznosti na...
Plu al...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
V návaznosti na...
Kun referenco al...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Píši vám, abych vás informoval o...
Mi skribas por demandi pri...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Píši Vám jménem...
Mi skribas al vi nome de...
Formální při psaní pro někoho jiného
Vaše společnost mi byla doporučena...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Vadilo by Vám, kdyby...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formální žádost, předběžná
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Formální žádost, předběžná
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Mi estus plej dankema, se...
Formální žádost, předběžná
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formální žádost, zdvořilá
Máme zájem o získání/obdržení...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formální žádost, zdvořilá
Musím vás požádat, zda...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formální žádost, zdvořilá
Mohl(a) byste doporučit...
Ĉu vi povas rekomendi...
Formální žádost, přímá
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formální žádost, přímá
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Vi estas urĝe petita al...
Formální žádost, velice přímá
Byli bychom vděční, kdyby...
Ni estus dankemaj, se...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Formální konkrétní žádost, přímá
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formální dotaz, přímý
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Formální dotaz, přímý
Naším záměrem je, aby...
Ĝi estas nia intenco...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Je nám líto vás informovat, že...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formální, velmi zdvořilý
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formální, velmi zdvořilý
Děkuji Vám předem...
Antaŭdankon…
Formální, velmi zdvořilý
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formální, velmi zdvořilý
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formální, velmi zdvořilý
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formální, zdvořilý
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formální, zdvořilý
Těším se na možnou spolupráci.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formální, zdvořilý
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formální, zdvořilý
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formální, přímý
Pokud budete potřebovat více informací...
Se vi bezonas pli informon...
Formální, přímý
Vážíme si vaší práce.
Ni dankas vian negocon.
Formální, přímý
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formální, velmi přímý
Těším se na Vaší odpověď.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Méně formální, zdvořilý
S pozdravem,
Altestime,
Formální, jméno příjemce neznámé
Se srdečným pozdravem,
Altestime,
Formální, velmi používané, příjemce známý
S úctou,
Altestime,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Se srdečným pozdravem,
Ĉion bonan,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
S pozdravem, / Zdravím,
Ĉion bonan,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují