esperantsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Dear Mr. President,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Dear Sir,
Estimata sinjoro,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Dear Madam,
Estimata sinjorino,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Dear Sir / Madam,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dear Sirs,
Estimataj sinjoroj,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
To whom it may concern,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Dear Mr. Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Dear Mrs. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Dear Miss Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Dear Ms. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Dear John Smith,
Estimata John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Dear John,
Estimata John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
We are writing to you regarding…
Ni skribas al vi pri...
Formální, jménem celé společnosti
We are writing in connection with...
Ni skribas en rilato kun...
Formální, jménem celé společnosti
Further to…
Plu al...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
With reference to…
Kun referenco al...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
I am writing to enquire about…
Mi skribas por demandi pri...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
I am writing to you on behalf of...
Mi skribas al vi nome de...
Formální při psaní pro někoho jiného
Your company was highly recommended by…
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Would you mind if…
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formální žádost, předběžná
Would you be so kind as to…
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Formální žádost, předběžná
I would be most obliged if…
Mi estus plej dankema, se...
Formální žádost, předběžná
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formální žádost, velmi zdvořilá
I would be grateful if you could...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Would you please send me…
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formální žádost, zdvořilá
We are interested in obtaining/receiving…
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formální žádost, zdvořilá
I must ask you whether...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formální žádost, zdvořilá
Could you recommend…
Ĉu vi povas rekomendi...
Formální žádost, přímá
Would you please send me…
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formální žádost, přímá
You are urgently requested to…
Vi estas urĝe petita al...
Formální žádost, velice přímá
We would be grateful if…
Ni estus dankemaj, se...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
What is your current list price for…
Kio estas via nuna listoprezo por...
Formální konkrétní žádost, přímá
We are interested in ... and we would like to know ...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formální dotaz, přímý
We understand from your advertisment that you produce…
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Formální dotaz, přímý
It is our intention to…
Ĝi estas nia intenco...
Formální prohlášení o záměru, přímé
We carefully considered your proposal and…
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
We are sorry to inform you that…
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

If you need any additional assistance, please contact me.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formální, velmi zdvořilý
If we can be of any further assistance, please let us know.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formální, velmi zdvořilý
Thanking you in advance…
Antaŭdankon…
Formální, velmi zdvořilý
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formální, velmi zdvořilý
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formální, velmi zdvořilý
Please reply as soon as possible because…
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formální, zdvořilý
If you require any further information, feel free to contact me.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formální, zdvořilý
I look forward to the possibility of working together.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formální, zdvořilý
Thank you for your help in this matter.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formální, zdvořilý
I look forward to discussing this with you.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formální, přímý
If you require more information ...
Se vi bezonas pli informon...
Formální, přímý
We appreciate your business.
Ni dankas vian negocon.
Formální, přímý
Please contact me - my direct telephone number is…
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formální, velmi přímý
I look forward to hearing from you soon.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Méně formální, zdvořilý
Yours faithfully,
Altestime,
Formální, jméno příjemce neznámé
Yours sincerely,
Altestime,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respectfully yours,
Altestime,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Kind/Best regards,
Ĉion bonan,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Regards,
Ĉion bonan,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují