turecky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Appendix
ek
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ung. (ungefär)
tahmini/ yaklaşık
Používá se, když množství není známo
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Bibliyografi/ Kaynakça
Seznam použitých zdrojů
ca. (cirka)
aşağı yukarı/ takribi
Používá se při odhadu množství
kap. (kapitel)
Bölüm/ ünite
Definovaná část práce
Kolumn
kol. (kolon)/ sütun
Vertikální část tabulky
Doktorsavhandling
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Kompletní práce na určité téma
red. (redigerad av)
tarafından düzeltildi
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
t.ex. (till exempel)
ör./örn. (örneğin)
Používá se při uvedení příkladu
särskilt
özellikle
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Používá se pro neohraničený seznam
figur
fig. (figür)
Diagram, který doprovází část práce
d.v.s. (det vill säga)
yani
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inkl. (inklusive)
kapsar/ dahil
Používá se při přidání něčeho do seznamu
obs (observera)
d.e. (dikkat edilecek)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sida)
s. (sayfa)
Každá jednotlivá strana v práci
s. (sidor)
sayfalar
Některé strany v práci
förord
önsöz/ giriş
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
publicerad av
yay. (yayımlandı)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (reviderad av)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
omtryck/nytryck
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
övers. (översättning)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volym)
böl. (bölüm)
Indikuje určitý objem nebo část práce