thajsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Appendix
(ภาคผนวก)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ung. (ungefär)
ประมาณ
Používá se, když množství není známo
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
บรรณานุกรม
Seznam použitých zdrojů
ca. (cirka)
ประมาณ
Používá se při odhadu množství
kap. (kapitel)
บท
Definovaná část práce
Kolumn
คอลัมน์
Vertikální část tabulky
Doktorsavhandling
ปริญญานิพนธ์
Kompletní práce na určité téma
red. (redigerad av)
แก้ไขโดย
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
t.ex. (till exempel)
ตัวอย่างเช่น
Používá se při uvedení příkladu
särskilt
โดยเฉพาะ
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
และอื่นๆอีกมากมาย
Používá se pro neohraničený seznam
figur
ตัวเลข
Diagram, který doprovází část práce
d.v.s. (det vill säga)
กล่าวคือ
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inkl. (inklusive)
ประกอบไปด้วย
Používá se při přidání něčeho do seznamu
obs (observera)
หมายเหตุ
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sida)
หน้า
Každá jednotlivá strana v práci
s. (sidor)
หน้า
Některé strany v práci
förord
คำนำ
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
publicerad av
ตีพิมพ์โดย
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (reviderad av)
ทบทวนโดย
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
omtryck/nytryck
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
övers. (översättning)
แปลโดย
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volym)
ระดับ
Indikuje určitý objem nebo část práce