španělsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Appendix
ap. (apéndice)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ung. (ungefär)
aprox. (aproximadamente)
Používá se, když množství není známo
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
bibl. (bibliografía)
Seznam použitých zdrojů
ca. (cirka)
circ. (circa)
Používá se při odhadu množství
kap. (kapitel)
cap. (capítulo)
Definovaná část práce
Kolumn
col. (columna)
Vertikální část tabulky
Doktorsavhandling
disertación
Kompletní práce na určité téma
red. (redigerad av)
editado por
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
t.ex. (till exempel)
p. ej. (por ejemplo)
Používá se při uvedení příkladu
särskilt
especialmente
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
etc. (etcétera)
Používá se pro neohraničený seznam
figur
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
d.v.s. (det vill säga)
es decir,...
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inkl. (inklusive)
incl.
Používá se při přidání něčeho do seznamu
obs (observera)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sida)
p. (página)
Každá jednotlivá strana v práci
s. (sidor)
pp. (páginas)
Některé strany v práci
förord
Prefacio
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
publicerad av
publicado por
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (reviderad av)
revisado por
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
omtryck/nytryck
reedición / nueva edición / reimpresión
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
övers. (översättning)
traducido por
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volym)
t.
Indikuje určitý objem nebo část práce