rusky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Appendix
прил. (приложения)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ung. (ungefär)
прибл. (приблизительно)
Používá se, když množství není známo
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
библ. (библиография)
Seznam použitých zdrojů
ca. (cirka)
ca. (circa -ровно)
Používá se při odhadu množství
kap. (kapitel)
гл. (глава)
Definovaná část práce
Kolumn
кол. (колонка)
Vertikální část tabulky
Doktorsavhandling
дисс. (дисертация)
Kompletní práce na určité téma
red. (redigerad av)
ред. (редактор ...)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
t.ex. (till exempel)
н/р (на пример)
Používá se při uvedení příkladu
särskilt
особенно (особенно)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
и т.д. (и так далее)
Používá se pro neohraničený seznam
figur
рис. (рисунок)
Diagram, který doprovází část práce
d.v.s. (det vill säga)
т.е. (то есть)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inkl. (inklusive)
вкл. (включая)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
obs (observera)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sida)
стр. (страница)
Každá jednotlivá strana v práci
s. (sidor)
стр-ы. (страницы)
Některé strany v práci
förord
прол. (пролог)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
publicerad av
изд. (издательство)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (reviderad av)
ред. (просмотрено...)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
omtryck/nytryck
обр. (в обработке...)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
övers. (översättning)
trans. (перевод ...)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volym)
vol. (volume - ценность)
Indikuje určitý objem nebo část práce