řecky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Appendix
παρ. (παράρτημα)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ung. (ungefär)
περ. (κατά προσέγγιση)
Používá se, když množství není známo
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Seznam použitých zdrojů
ca. (cirka)
περ. (περίπου)
Používá se při odhadu množství
kap. (kapitel)
κεφ. (κεφάλαιο)
Definovaná část práce
Kolumn
στήλη
Vertikální část tabulky
Doktorsavhandling
διατριβή
Kompletní práce na určité téma
red. (redigerad av)
επιμ. (επιμέλεια)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
t.ex. (till exempel)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Používá se při uvedení příkladu
särskilt
ειδ. (ειδικά)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
κτλ. (και τα λοιπά)
Používá se pro neohraničený seznam
figur
Σχ. (Σχήμα)
Diagram, který doprovází část práce
d.v.s. (det vill säga)
δηλαδή,...
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inkl. (inklusive)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
obs (observera)
σημ. (σημείωση)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sida)
σελ. (σελίδα)
Každá jednotlivá strana v práci
s. (sidor)
σελ. (σελίδες)
Některé strany v práci
förord
Προτ. (πρόλογος)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
publicerad av
δημοσιεύθηκε από
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (reviderad av)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
omtryck/nytryck
ανατύπωση
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
övers. (översättning)
μεταφράστηκε από
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volym)
τομ. (τόμος)
Indikuje určitý objem nebo část práce