polsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Appendix
aneks
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ung. (ungefär)
ok. (około)
Používá se, když množství není známo
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
bibliografia
Seznam použitých zdrojů
ca. (cirka)
circa
Používá se při odhadu množství
kap. (kapitel)
rozdz. (rozdział)
Definovaná část práce
Kolumn
kolumna
Vertikální část tabulky
Doktorsavhandling
dysertacja
Kompletní práce na určité téma
red. (redigerad av)
pod red. (pod redakcją)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
t.ex. (till exempel)
np. (na przykład)
Používá se při uvedení příkladu
särskilt
szczególnie
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Používá se pro neohraničený seznam
figur
rys. (rysunek)
Diagram, který doprovází část práce
d.v.s. (det vill säga)
tj. (to jest)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inkl. (inklusive)
wliczając
Používá se při přidání něčeho do seznamu
obs (observera)
nb. (notabene/nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sida)
str. (strona)
Každá jednotlivá strana v práci
s. (sidor)
str. (strony)
Některé strany v práci
förord
wstęp/przedmowa
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
publicerad av
wyd. (wydawnictwo)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (reviderad av)
korekta
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
omtryck/nytryck
przedruk
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
övers. (översättning)
tłum. (tłumaczenie)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volym)
t. (tom)
Indikuje určitý objem nebo část práce