německy | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Appendix
Ah. (Anhang)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ung. (ungefär)
ugf. (ungefähr)
Používá se, když množství není známo
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Seznam použitých zdrojů
ca. (cirka)
ca. (circa)
Používá se při odhadu množství
kap. (kapitel)
K. (Kapitel)
Definovaná část práce
Kolumn
Spalte
Vertikální část tabulky
Doktorsavhandling
Diss. (Dissertation)
Kompletní práce na určité téma
red. (redigerad av)
bearb. (bearbeitet von)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
t.ex. (till exempel)
z.B. (zum Beispiel)
Používá se při uvedení příkladu
särskilt
bes. (besonders)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
usw. (und so weiter)
Používá se pro neohraničený seznam
figur
Abb. (Abbildung)
Diagram, který doprovází část práce
d.v.s. (det vill säga)
d.h. (das heißt)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inkl. (inklusive)
inkl. (inklusive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
obs (observera)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sida)
S. (Seite)
Každá jednotlivá strana v práci
s. (sidor)
S. (Seiten)
Některé strany v práci
förord
Vorw. (Vorwort)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
publicerad av
hg. (herausgegeben von)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (reviderad av)
geä. (geändert)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
omtryck/nytryck
Nachdr. (Nachdruck)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
övers. (översättning)
übersetzt von
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volym)
Jg. (Jahrgang)
Indikuje určitý objem nebo část práce