maďarsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Appendix
függ. (függelék)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ung. (ungefär)
kb. (körülbelül)
Používá se, když množství není známo
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
bibliog. (bibliográfia)
Seznam použitých zdrojů
ca. (cirka)
kb. (körülbelül)
Používá se při odhadu množství
kap. (kapitel)
fej. (fejezet)
Definovaná část práce
Kolumn
oszl. (oszlop)
Vertikální část tabulky
Doktorsavhandling
dissz. (disszertáció)
Kompletní práce na určité téma
red. (redigerad av)
szerk. (szerkesztette X)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
t.ex. (till exempel)
pl. (például)
Používá se při uvedení příkladu
särskilt
kül. (különösen)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
stb. (és így tovább)
Používá se pro neohraničený seznam
figur
ábr. (ábra)
Diagram, který doprovází část práce
d.v.s. (det vill säga)
azaz/vagyis/következtetésképpen
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inkl. (inklusive)
beleértve
Používá se při přidání něčeho do seznamu
obs (observera)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sida)
o./old. (oldal)
Každá jednotlivá strana v práci
s. (sidor)
o./old. (oldal/oldalak)
Některé strany v práci
förord
Előszó
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
publicerad av
kiad. (kiadta X/kiadó)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (reviderad av)
Átdolgozta X
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
omtryck/nytryck
Utánnyomás
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
övers. (översättning)
ford. (fordította X)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volym)
köt. (kötet)
Indikuje určitý objem nebo část práce