korejsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Appendix
부록
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ung. (ungefär)
대략
Používá se, když množství není známo
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
참고 문헌 목록
Seznam použitých zdrojů
ca. (cirka)
대략
Používá se při odhadu množství
kap. (kapitel)
제 (숫자 ex. 1) 장
Definovaná část práce
Kolumn
세로줄
Vertikální část tabulky
Doktorsavhandling
논문
Kompletní práce na určité téma
red. (redigerad av)
편집
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
t.ex. (till exempel)
예,
Používá se při uvedení příkladu
särskilt
특히,
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
등...
Používá se pro neohraničený seznam
figur
Diagram, který doprovází část práce
d.v.s. (det vill säga)
즉,
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inkl. (inklusive)
... 포함
Používá se při přidání něčeho do seznamu
obs (observera)
주의
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sida)
p.
Každá jednotlivá strana v práci
s. (sidor)
pp.
Některé strany v práci
förord
서두
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
publicerad av
(홍길동) 지음
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (reviderad av)
(홍길동) 개정
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
omtryck/nytryck
재판본
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
övers. (översättning)
(홍길동) 번역
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volym)
제 (몇) 판
Indikuje určitý objem nebo část práce