japonsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Appendix
別表
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ung. (ungefär)
Používá se, když množství není známo
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
参考文献一覧
Seznam použitých zdrojů
ca. (cirka)
およそ
Používá se při odhadu množství
kap. (kapitel)
Definovaná část práce
Kolumn
Vertikální část tabulky
Doktorsavhandling
学位論文
Kompletní práce na určité téma
red. (redigerad av)
編さん
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
t.ex. (till exempel)
Používá se při uvedení příkladu
särskilt
特に
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
etc.
Používá se pro neohraničený seznam
figur
Diagram, který doprovází část práce
d.v.s. (det vill säga)
すなわち
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inkl. (inklusive)
含めて
Používá se při přidání něčeho do seznamu
obs (observera)
注意
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sida)
p.(ページ)
Každá jednotlivá strana v práci
s. (sidor)
pp.(ページ 複数)
Některé strany v práci
förord
序論
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
publicerad av
(人物名)出版
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (reviderad av)
(人物名)編
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
omtryck/nytryck
再版
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
övers. (översättning)
(人物名)訳
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volym)
Indikuje určitý objem nebo část práce