italsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Appendix
Appendice
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ung. (ungefär)
ca. (circa)
Používá se, když množství není známo
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Bibliografia
Seznam použitých zdrojů
ca. (cirka)
ca. (circa)
Používá se při odhadu množství
kap. (kapitel)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Definovaná část práce
Kolumn
Colonna
Vertikální část tabulky
Doktorsavhandling
Dissertazione di laurea
Kompletní práce na určité téma
red. (redigerad av)
A cura di
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
t.ex. (till exempel)
e.g. (exempli gratia)
Používá se při uvedení příkladu
särskilt
Specialmente
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Používá se pro neohraničený seznam
figur
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
d.v.s. (det vill säga)
i.e. (id est)/cioè
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inkl. (inklusive)
incl. (incluso)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
obs (observera)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sida)
p. (pagina)
Každá jednotlivá strana v práci
s. (sidor)
pp. (pagine)
Některé strany v práci
förord
Prefazione/Preambolo
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
publicerad av
Pubblicato da
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (reviderad av)
n.d.A. (nota dell'autore)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
omtryck/nytryck
Opera ristampata
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
övers. (översättning)
Tradotta da
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volym)
vol. (volume)
Indikuje určitý objem nebo část práce