dánsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Appendix
bilag
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ung. (ungefär)
ca. (cirka)
Používá se, když množství není známo
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
bibliografi
Seznam použitých zdrojů
ca. (cirka)
ca. (cirka)
Používá se při odhadu množství
kap. (kapitel)
afsnit
Definovaná část práce
Kolumn
kolonne
Vertikální část tabulky
Doktorsavhandling
afhandling
Kompletní práce na určité téma
red. (redigerad av)
redigeret af
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
t.ex. (till exempel)
f.eks. (for eksempel)
Používá se při uvedení příkladu
särskilt
især
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
osv. (og så videre)
Používá se pro neohraničený seznam
figur
fig. (figur)
Diagram, který doprovází část práce
d.v.s. (det vill säga)
dvs. (det vil sige)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inkl. (inklusive)
inkl. (inklusive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
obs (observera)
NB (notabene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sida)
side
Každá jednotlivá strana v práci
s. (sidor)
s. (sider)
Některé strany v práci
förord
indledning
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
publicerad av
udgivet af
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (reviderad av)
revideret af
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
omtryck/nytryck
genoptryk
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
övers. (översättning)
oversat af
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volym)
bind
Indikuje určitý objem nebo část práce