čínsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Appendix
app.(附录)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ung. (ungefär)
approx.(大约)
Používá se, když množství není známo
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
bibliog.(引用来源)
Seznam použitých zdrojů
ca. (cirka)
ca.(大约)
Používá se při odhadu množství
kap. (kapitel)
ch.(章)
Definovaná část práce
Kolumn
col.(柱)
Vertikální část tabulky
Doktorsavhandling
diss.(论文)
Kompletní práce na určité téma
red. (redigerad av)
ed.(编辑)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
t.ex. (till exempel)
e.g.(例如)
Používá se při uvedení příkladu
särskilt
esp.(尤其是)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
etc.(等等)
Používá se pro neohraničený seznam
figur
fig.(图表)
Diagram, který doprovází část práce
d.v.s. (det vill säga)
i.e.(既)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inkl. (inklusive)
incl.(包括)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
obs (observera)
N.B.(注意)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sida)
p.(页)
Každá jednotlivá strana v práci
s. (sidor)
pp.(页)
Některé strany v práci
förord
pref.(前言)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
publicerad av
pub.(由...出版)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (reviderad av)
rev.(由...修改)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
omtryck/nytryck
rpt.(转载)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
övers. (översättning)
trans.(由...翻译)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volym)
vol.(卷)
Indikuje určitý objem nebo část práce