arabsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Appendix
ملحق
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ung. (ungefär)
تقريبا
Používá se, když množství není známo
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
الببليوغرافيا
Seznam použitých zdrojů
ca. (cirka)
حوالي
Používá se při odhadu množství
kap. (kapitel)
فصل
Definovaná část práce
Kolumn
عمود
Vertikální část tabulky
Doktorsavhandling
أطروحة
Kompletní práce na určité téma
red. (redigerad av)
التحرير
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
t.ex. (till exempel)
مثلا
Používá se při uvedení příkladu
särskilt
خاصّةً
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
إلخ. (إلى آخره)
Používá se pro neohraničený seznam
figur
شكل
Diagram, který doprovází část práce
d.v.s. (det vill säga)
يعني
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inkl. (inklusive)
بما في ذلك
Používá se při přidání něčeho do seznamu
obs (observera)
تنبيه
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sida)
ًص. (صفحة)
Každá jednotlivá strana v práci
s. (sidor)
صفحات
Některé strany v práci
förord
مقدمة
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
publicerad av
الناشر
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (reviderad av)
راجعه
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
omtryck/nytryck
إعادة الطباعة
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
övers. (översättning)
ترجمة
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volym)
مجلد
Indikuje určitý objem nebo část práce