švédsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ap. (apéndice)
Appendix
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
aprox. (aproximadamente)
ung. (ungefär)
Používá se, když množství není známo
bibl. (bibliografía)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Seznam použitých zdrojů
circ. (circa)
ca. (cirka)
Používá se při odhadu množství
cap. (capítulo)
kap. (kapitel)
Definovaná část práce
col. (columna)
Kolumn
Vertikální část tabulky
disertación
Doktorsavhandling
Kompletní práce na určité téma
editado por
red. (redigerad av)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
p. ej. (por ejemplo)
t.ex. (till exempel)
Používá se při uvedení příkladu
especialmente
särskilt
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (etcétera)
etc. (et cetera)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
figur
Diagram, který doprovází část práce
es decir,...
d.v.s. (det vill säga)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl.
inkl. (inklusive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (página)
s. (sida)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (páginas)
s. (sidor)
Některé strany v práci
Prefacio
förord
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
publicado por
publicerad av
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
revisado por
rev. (reviderad av)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
reedición / nueva edición / reimpresión
omtryck/nytryck
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
traducido por
övers. (översättning)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
t.
vol. (volym)
Indikuje určitý objem nebo část práce