rumunsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ap. (apéndice)
app. (appendix)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
aprox. (aproximadamente)
aprox. (aproximativ)
Používá se, když množství není známo
bibl. (bibliografía)
Bibliografie - nu se prescurtează
Seznam použitých zdrojů
circ. (circa)
cca (circa)
Používá se při odhadu množství
cap. (capítulo)
cap. (capitol)
Definovaná část práce
col. (columna)
col. (coloană)
Vertikální část tabulky
disertación
Disertaţie - nu se abreviază
Kompletní práce na určité téma
editado por
n.t. (nota traducătorului)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
p. ej. (por ejemplo)
ex. (exemplu)
Používá se při uvedení příkladu
especialmente
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (etcétera)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
es decir,...
adică
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl.
inclusiv - nu se abreviază
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (página)
p./pg. (pagina)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (páginas)
pp. (paginile)
Některé strany v práci
Prefacio
pref. (prefaţă)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
publicado por
ed. (editat de)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
revisado por
red. (redactor)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
reedición / nueva edición / reimpresión
reed. (reeditarea)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
traducido por
trad. (tradusă de)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
t.
vol. (volumul/tomul)
Indikuje určitý objem nebo část práce