japonsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ap. (apéndice)
別表
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
aprox. (aproximadamente)
Používá se, když množství není známo
bibl. (bibliografía)
参考文献一覧
Seznam použitých zdrojů
circ. (circa)
およそ
Používá se při odhadu množství
cap. (capítulo)
Definovaná část práce
col. (columna)
Vertikální část tabulky
disertación
学位論文
Kompletní práce na určité téma
editado por
編さん
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
p. ej. (por ejemplo)
Používá se při uvedení příkladu
especialmente
特に
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (etcétera)
etc.
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
es decir,...
すなわち
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl.
含めて
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
注意
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (página)
p.(ページ)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (páginas)
pp.(ページ 複数)
Některé strany v práci
Prefacio
序論
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
publicado por
(人物名)出版
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
revisado por
(人物名)編
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
reedición / nueva edición / reimpresión
再版
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
traducido por
(人物名)訳
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
t.
Indikuje určitý objem nebo část práce