italsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

прил. (приложения)
Appendice
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
прибл. (приблизительно)
ca. (circa)
Používá se, když množství není známo
библ. (библиография)
Bibliografia
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa -ровно)
ca. (circa)
Používá se při odhadu množství
гл. (глава)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Definovaná část práce
кол. (колонка)
Colonna
Vertikální část tabulky
дисс. (дисертация)
Dissertazione di laurea
Kompletní práce na určité téma
ред. (редактор ...)
A cura di
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
н/р (на пример)
e.g. (exempli gratia)
Používá se při uvedení příkladu
особенно (особенно)
Specialmente
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
и т.д. (и так далее)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Používá se pro neohraničený seznam
рис. (рисунок)
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
т.е. (то есть)
i.e. (id est)/cioè
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
вкл. (включая)
incl. (incluso)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
стр. (страница)
p. (pagina)
Každá jednotlivá strana v práci
стр-ы. (страницы)
pp. (pagine)
Některé strany v práci
прол. (пролог)
Prefazione/Preambolo
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
изд. (издательство)
Pubblicato da
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
ред. (просмотрено...)
n.d.A. (nota dell'autore)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
обр. (в обработке...)
Opera ristampata
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trans. (перевод ...)
Tradotta da
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume - ценность)
vol. (volume)
Indikuje určitý objem nebo část práce