anglicky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

app. (appendix)
app. (appendix)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
aprox. (aproximativ)
approx. (approximately)
Používá se, když množství není známo
Bibliografie - nu se prescurtează
bibliog. (bibliography)
Seznam použitých zdrojů
cca (circa)
ca. (circa)
Používá se při odhadu množství
cap. (capitol)
ch. (chapter)
Definovaná část práce
col. (coloană)
col. (column)
Vertikální část tabulky
Disertaţie - nu se abreviază
diss. (dissertation)
Kompletní práce na určité téma
n.t. (nota traducătorului)
ed. (edited by)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ex. (exemplu)
e.g. (exempli gratia)
Používá se při uvedení příkladu
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
esp. (especially)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera/caetera-lat.)
etc. (et cetera)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
fig. (figure)
Diagram, který doprovází část práce
adică
i.e. (id est)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
inclusiv - nu se abreviază
incl. (including)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p./pg. (pagina)
p. (page)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (paginile)
pp. (pages)
Některé strany v práci
pref. (prefaţă)
pref. (preface)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
ed. (editat de)
pub. (published by)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
red. (redactor)
rev. (revised by)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
reed. (reeditarea)
rpt. (reprint)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trad. (tradusă de)
trans. (translated by)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volumul/tomul)
vol. (volume)
Indikuje určitý objem nebo část práce