švédsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

παρ. (παράρτημα)
Appendix
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
περ. (κατά προσέγγιση)
ung. (ungefär)
Používá se, když množství není známo
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Seznam použitých zdrojů
περ. (περίπου)
ca. (cirka)
Používá se při odhadu množství
κεφ. (κεφάλαιο)
kap. (kapitel)
Definovaná část práce
στήλη
Kolumn
Vertikální část tabulky
διατριβή
Doktorsavhandling
Kompletní práce na určité téma
επιμ. (επιμέλεια)
red. (redigerad av)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
t.ex. (till exempel)
Používá se při uvedení příkladu
ειδ. (ειδικά)
särskilt
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
κτλ. (και τα λοιπά)
etc. (et cetera)
Používá se pro neohraničený seznam
Σχ. (Σχήμα)
figur
Diagram, který doprovází část práce
δηλαδή,...
d.v.s. (det vill säga)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
inkl. (inklusive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
σημ. (σημείωση)
obs (observera)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
σελ. (σελίδα)
s. (sida)
Každá jednotlivá strana v práci
σελ. (σελίδες)
s. (sidor)
Některé strany v práci
Προτ. (πρόλογος)
förord
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
δημοσιεύθηκε από
publicerad av
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
rev. (reviderad av)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
ανατύπωση
omtryck/nytryck
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
μεταφράστηκε από
övers. (översättning)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
τομ. (τόμος)
vol. (volym)
Indikuje určitý objem nebo část práce