švédsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Appendix
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
aprox. (aproximadamente)
ung. (ungefär)
Používá se, když množství není známo
bibliogr. (bibliografia)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Seznam použitých zdrojů
cerca
ca. (cirka)
Používá se při odhadu množství
cap. (capítulo)
kap. (kapitel)
Definovaná část práce
col. (coluna)
Kolumn
Vertikální část tabulky
dissertação
Doktorsavhandling
Kompletní práce na určité téma
ed. (edição)
red. (redigerad av)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
p.ex. (por exemplo)
t.ex. (till exempel)
Používá se při uvedení příkladu
especialmente
särskilt
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
etc. (et cetera)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
figur
Diagram, který doprovází část práce
i.e. (id est)
d.v.s. (det vill säga)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incluindo
inkl. (inklusive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (página)
s. (sida)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (páginas)
s. (sidor)
Některé strany v práci
prefácio
förord
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
E. (editor)
EE. (editores)
publicerad av
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
revisado por
rev. (reviderad av)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
reimpresso
omtryck/nytryck
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
Trad. (tradução)
övers. (översättning)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
vol. (volym)
Indikuje určitý objem nebo část práce