rusky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
прил. (приложения)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
aprox. (aproximadamente)
прибл. (приблизительно)
Používá se, když množství není známo
bibliogr. (bibliografia)
библ. (библиография)
Seznam použitých zdrojů
cerca
ca. (circa -ровно)
Používá se při odhadu množství
cap. (capítulo)
гл. (глава)
Definovaná část práce
col. (coluna)
кол. (колонка)
Vertikální část tabulky
dissertação
дисс. (дисертация)
Kompletní práce na určité téma
ed. (edição)
ред. (редактор ...)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
p.ex. (por exemplo)
н/р (на пример)
Používá se při uvedení příkladu
especialmente
особенно (особенно)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
и т.д. (и так далее)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
рис. (рисунок)
Diagram, který doprovází část práce
i.e. (id est)
т.е. (то есть)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incluindo
вкл. (включая)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (página)
стр. (страница)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (páginas)
стр-ы. (страницы)
Některé strany v práci
prefácio
прол. (пролог)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
E. (editor)
EE. (editores)
изд. (издательство)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
revisado por
ред. (просмотрено...)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
reimpresso
обр. (в обработке...)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
Trad. (tradução)
trans. (перевод ...)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
vol. (volume - ценность)
Indikuje určitý objem nebo část práce