polsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
aneks
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
aprox. (aproximadamente)
ok. (około)
Používá se, když množství není známo
bibliogr. (bibliografia)
bibliografia
Seznam použitých zdrojů
cerca
circa
Používá se při odhadu množství
cap. (capítulo)
rozdz. (rozdział)
Definovaná část práce
col. (coluna)
kolumna
Vertikální část tabulky
dissertação
dysertacja
Kompletní práce na určité téma
ed. (edição)
pod red. (pod redakcją)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
p.ex. (por exemplo)
np. (na przykład)
Používá se při uvedení příkladu
especialmente
szczególnie
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
rys. (rysunek)
Diagram, který doprovází část práce
i.e. (id est)
tj. (to jest)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incluindo
wliczając
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
nb. (notabene/nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (página)
str. (strona)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (páginas)
str. (strony)
Některé strany v práci
prefácio
wstęp/przedmowa
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
E. (editor)
EE. (editores)
wyd. (wydawnictwo)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
revisado por
korekta
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
reimpresso
przedruk
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
Trad. (tradução)
tłum. (tłumaczenie)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
t. (tom)
Indikuje určitý objem nebo část práce