nizozemsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
bijl. (bijlage)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
aprox. (aproximadamente)
ong. (ongeveer)
Používá se, když množství není známo
bibliogr. (bibliografia)
bibl. (bibliografie)
Seznam použitých zdrojů
cerca
ca. (circa)
Používá se při odhadu množství
cap. (capítulo)
hst. (hoofdstuk)
Definovaná část práce
col. (coluna)
kolom
Vertikální část tabulky
dissertação
dissertatie
Kompletní práce na určité téma
ed. (edição)
bew. (bewerkt door)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
p.ex. (por exemplo)
bijv. (bijvoorbeeld)
Používá se při uvedení příkladu
especialmente
bijz. (bijzonder)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
enz. (enzovoort)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
afb. (afbeelding)
Diagram, který doprovází část práce
i.e. (id est)
d.w.z (dat wil zeggen)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incluindo
incl. (inclusief)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (página)
p. (pagina)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (páginas)
pp. (pagina´s)
Některé strany v práci
prefácio
voorwoord
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
E. (editor)
EE. (editores)
uitg. (uitgegeven door)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
revisado por
herz. (herzien)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
reimpresso
herdr. (herdruk)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
Trad. (tradução)
vertaald door
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
jg. (jaargang)
Indikuje určitý objem nebo část práce