korejsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
부록
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
aprox. (aproximadamente)
대략
Používá se, když množství není známo
bibliogr. (bibliografia)
참고 문헌 목록
Seznam použitých zdrojů
cerca
대략
Používá se při odhadu množství
cap. (capítulo)
제 (숫자 ex. 1) 장
Definovaná část práce
col. (coluna)
세로줄
Vertikální část tabulky
dissertação
논문
Kompletní práce na určité téma
ed. (edição)
편집
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
p.ex. (por exemplo)
예,
Používá se při uvedení příkladu
especialmente
특히,
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
등...
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
i.e. (id est)
즉,
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incluindo
... 포함
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
주의
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (página)
p.
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (páginas)
pp.
Některé strany v práci
prefácio
서두
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
E. (editor)
EE. (editores)
(홍길동) 지음
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
revisado por
(홍길동) 개정
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
reimpresso
재판본
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
Trad. (tradução)
(홍길동) 번역
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
제 (몇) 판
Indikuje určitý objem nebo část práce