italsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Appendice
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
aprox. (aproximadamente)
ca. (circa)
Používá se, když množství není známo
bibliogr. (bibliografia)
Bibliografia
Seznam použitých zdrojů
cerca
ca. (circa)
Používá se při odhadu množství
cap. (capítulo)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Definovaná část práce
col. (coluna)
Colonna
Vertikální část tabulky
dissertação
Dissertazione di laurea
Kompletní práce na určité téma
ed. (edição)
A cura di
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
p.ex. (por exemplo)
e.g. (exempli gratia)
Používá se při uvedení příkladu
especialmente
Specialmente
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
i.e. (id est)
i.e. (id est)/cioè
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incluindo
incl. (incluso)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (página)
p. (pagina)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (páginas)
pp. (pagine)
Některé strany v práci
prefácio
Prefazione/Preambolo
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
E. (editor)
EE. (editores)
Pubblicato da
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
revisado por
n.d.A. (nota dell'autore)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
reimpresso
Opera ristampata
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
Trad. (tradução)
Tradotta da
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
vol. (volume)
Indikuje určitý objem nebo část práce