česky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
- (příloha)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
aprox. (aproximadamente)
přibl. (přibližně)
Používá se, když množství není známo
bibliogr. (bibliografia)
lit. (literatura)
Seznam použitých zdrojů
cerca
cca (cirka)
Používá se při odhadu množství
cap. (capítulo)
kap. (kapitola)
Definovaná část práce
col. (coluna)
- (sloupec)
Vertikální část tabulky
dissertação
dis. (disertace, disertační práce)
Kompletní práce na určité téma
ed. (edição)
edit. (editována kým)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
p.ex. (por exemplo)
např. (například)
Používá se při uvedení příkladu
especialmente
zejm. (zejména)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
atd. (a tak dále)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
obr. (obrázek)
Diagram, který doprovází část práce
i.e. (id est)
tj. (to jest)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incluindo
vč. (včetně)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
Pozn. (poznámka)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (página)
str. (strana)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (páginas)
str. (strany)
Některé strany v práci
prefácio
- (předmluva)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
E. (editor)
EE. (editores)
publ. (publikováno kým)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
revisado por
rev. (revidováno kým)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
reimpresso
dot. (dotisk)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
Trad. (tradução)
přel. (přeloženo kým)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
obj. (objem)
Indikuje určitý objem nebo část práce